Blogi

 1. Huolehdi syysihosta hellästi

  Syksyn viima laittaa herkän ihon koetukselle. Oikeanlaisella ihonhoidolla valmistelet ihon syksyn puhureita ja kuivaa sisäilmaa varten. Puhdista, kosteuta, pidennä kesän tuntua ja huolehdi ihostasi syömällä monipuolisesti – ota syksy vastaan hehkuen!

  Elvytä auringon kuivattama iho ja ylläpidä kesän hehku

  Kun haluat ylläpitää kaunista päivetystä, valitse ihonhoitorutiiniisi tuotteita, jotka syventävät rusketusta. Kevyesti itseruskettavat ja asteittain päivettävät ihonhoitotuotteet pidentävät kesäistä ilmettä hoitaen samalla ihoa. Palauta auringossa kuivuneen ihon kosteus herkälle suomalaiselle iholle suunnitelluilla kosteusvoiteilla. Atopik on kotimainen, herkälle iholle suunnattu apteekkikosmetiikkasarja. Tuotteiden tehoaineita ovat suomalainen kaura, mustikka sekä prebiootit.

  Atopik Itseruskettava Kasvovesi p

  Lue lisää aiheesta >
 2. Flunssakausi lähestyy – näin ylläpidät vastustuskykyäsi

  Syksyllä saa nauttia kirpeän raikkaasta ilmasta, lehtien peittämistä lenkkipoluista sekä pimenevistä illoista. Ylläpidä vastustuskykyäsi läpi syksyn terveellisillä elämäntavoilla, hyvällä hygienialla, sekä riittävällä vitamiinien ja kivennäisaineiden saannilla. Muista myös levähtää arjen kiireiden keskellä, sillä stressi nakertaa elimistön puolustusmekanismeja.

  Huolehdi hygieniasta

  Flunssakauden lähestyessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan. Pese kädet huolellisesti saippualla, vähintään minuutin ajan, aina wc-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua. Pöpöjen leviämistä voit estää myös aivastamalla kyynärvarteen kämmenen sijaan.

  Harrasta liikuntaa ja nauti elämästä

  Liikunta ylläpitää vastustuskykyä, vahvistaa lihaksia ja antaa kevyemmän mielen. Reipas kävelylenkki ja muu matalatempoinen liik

  Lue lisää aiheesta >
 3. Olo-apteekista etäyhteys terveyden ammattilaiseen

  Mietityttääkö terveyteen liittyvät asiat tai vaikkapa akuutti vatsavaiva? Haluatko apteekissa asioidessa samalla selvittää terveyttäsi tarkemmin ammattilaisen avulla? Olo-apteekista löydät Terveystalon palvelupisteen, josta tavoitat kätevästi etävastaanotolla lääkärin tai hoitajan, ja saat apua terveyteen liittyvissä kysymyksissä tai akuuteissa vaivoissa. Tarjoamme Olo-apteekissa etäyhteyden lääkäriin nopeasti ilman ajanvarausta, mutta voit myös varata ajan ja tulla lääkärin tai vaikka ravitsemusterapeutin videovastaanotolle apteekkiin. Ja tietenkin saat tarvittavat lääkkeet sekä itsehoitotuotteet parempaan oloon heti mukaasi silloin, kun niitä tarvitaan.

  Etävastaanotto palvelee lievissä akuuteissa vaivoissa

  Etävastaanotto sopii kaikille pikaista neuvoa tai apua akuuttiin vaivaan tarvitseville. Äänieristetyssä etävastaanottopisteessämme saat chat-yhteyden sairaanhoitajaan

  Lue lisää aiheesta >

1 REKISTERINPITÄJÄ

Olo-apteekki Oy (2862688-1), Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Aleksi Routama, puhelinvaihde 020 44511

3 REKISTERIN NIMI

Olo-apteekin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Olo-apteekin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys kuten asiakkaan edustaman yrityksen sopimuksen toimeenpano. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Olo-apteekin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja: nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi. Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot. Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Exproler, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Olo-apteekki säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin sopimukseen tai asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeen.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan Olo-apteekin konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisiin muihin Olo-apteekin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Olo-apteekin valituille yhteistyökumppaneille tämän tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta Olo-apteekin tai Olo-apteekin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tietoja ei luovuteta säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa Olo-apteekin IT- palveluista on kuitenkin ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan. Niissä tapauksissa, joissa Olo-apteekin palveluntarjoajat käyttävät EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia alihankkijoita, varmistetaan, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla käyttämällä EU-komission mallilausekkeita tai varmistamalla tietojen vastaanottajan kuuluvan Privacy Shield -järjestelmän piiriin.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Olo-apteekin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Olo-apteekin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Olo-apteekille tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröity voi antaa Olo-apteekille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

11 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Olo-apteekkiin sähköpostitse osoitteeseen info@oloapteekki.fi ,Olo-apteekin toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Olo-apteekki Oy / Tietosuojavastaava, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa. Olo-apteekki voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.